Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Od 25 marca 2020 całkowicie zamknięte dla petentów Starostwo Powiatowe

Od 25 marca 2020 całkowicie zamknięte dla petentów Starostwo Powiatowe
25 marca
15:44 2020

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz na podstawie ogłoszonych w dniu 24 marca 2020r. przez Rząd nowych obostrzeń związanych z epidemią podjąłem decyzję o całkowitym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla Klientów od 25 marca 2020 r. do odwołania.
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem. Sprawy będą załatwiane drogą pocztową, elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP) lub telefonicznie.

 
KONTAKT  ZE STAROSTWEM:
Centrala: tel.44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 724 29 15
Sekretariat w.333, e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl
Kancelaria w.100
 Wydział Obsługi (OB)
w. 433,  e-mail: techniczny@powiat-tomaszowski.pl;
 Biuro Rady Powiatu (BRP)
w. 101, 102,   e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 – 310
e-mail: księgowosc@powiat-tomaszowski.pl , budzet@powiat-tomaszowski.pl
 Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)
w. 276, 277, e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl
 Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)
w. 118, e-mail: zdrowie@powiat-tomaszowski.pl;
 Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)
w. 224,405, e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl; transport@powiat-tomaszowski.pl;
 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)
w. 221, 222, e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;
 Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)
w. 312, 313, e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl
  Wydział Komunikacji (WK)
Rejestracja- w.555 ; Prawa jazdy- w. 666 oraz w. 406 i w.  408; e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)
w. 104 – 110, e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)
w. 205 -207, e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125, e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Organizacyjny i Kadr (OK)
w. 225, 227, e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; kadry@powiat-tomaszowski.pl
 Referat Kontroli (RK)
w. 311, e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl
 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)
Tel. 044-725-30-90, e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl
 Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)
w. 418, e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl
Wydział Oświaty i Sportu (OIS)
w. 242; e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl
 Referat Zamówień Publicznych (ZP)
w. 215, 246, e-mail:zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)
w. 409, 410, 416, e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl
 Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)
w. 128, mgaweda@powiat-tomaszowski.pl
 Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w.103
 Inspektor Ochrony Danych (IOD)
w. 276, e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl
 Referat Prawny (RP)
w. 302, 303e-mail: zrp@powiat-tomaszowski.pl
 
 adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka
 
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na następujące konta:
Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.
Numer rachunku bankowego    Przeznaczenie rachunku
53 1560 0013 2000 1462 1000 0002    – opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy,
– opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi,
– opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu,
– opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
– opłaty geodezyjne,
– opłaty za informacje o środowisku
42 1560 0013 2000 1462 1000 0006    opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa:
– użytkowanie wieczyste, 
– trwały zarząd, 
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
– najem, dzierżawa
– bezumowne korzystanie z nieruchomości
96 1560 0013 2000 1462 1000 0004    – opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
– opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej
 
 OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKONYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:
ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne
Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324
URZĄD MIASTA
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Maz.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu tut. Starostwa.
       Ponownie informujemy, że występująca epidemia koronawirusa spełnia przesłanki tzw. siły wyższej, co daje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 189e) możliwość odstąpienia od naliczania kar pieniężnych z powodu nie zarejestrowania w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu.
Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega administracyjnej karze pieniężnej.  Wzór wniosku o przywrócenie terminy będzie udostępniony w późniejszym czasie na stronie BIP urzędu.
Klientów Wydziału Komunikacji informuję, że zawiadomienie o zbyciu czy nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju można złożyć elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl lub drogą pocztową.
 
 POWYŻSZE CZASOWE ZAMKNIĘCIE STAROSTWA dotyczy również jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:
Powiatowy Urząd Pracy – 44 724 68 64, e-mail: loto@praca.gov.pl
Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  drogi@powiat-tomaszowski.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: pinb@powiat-tomaszowski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44 725 14 60,  e-mail: sekretariat@pcpr-tm.pl
W sprawach pilnych, wymagających obecności w w/w jednostkach wizyty będą umawiane indywidualnie, po telefonicznym kontakcie.
 
W przypadku pojawienia się nowych okoliczność będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco.
Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją. Liczymy na Państwa zrozumienie.
 Mariusz Węgrzynowski
Starosta Tomaszowski
 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa