Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Przekaż swój 1% dla Tomaszowa Mazowieckiego

07 marca
12:09 2016

Zostało niewiele czasu na podjecie decyzji komu przeznaczyć 1% naszego podatku. Pamiętajmy, że możliwość przekazania organizacjom pozarządowym tej niewielkiej kwoty nic nie kosztuje, a jest dla nas szansą, aby włączyć się w działalność społeczną naszego miasta.

 

Nie trzeba wypełniać przekazów pocztowych, ani robić przelewów. Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS wybranej organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym.
Dzięki temu stowarzyszenia, prowadzące świetlicę dla dzieci w naszej okolicy przestaną martwić się o nieszczelne okna, miłośnicy sportu zorganizują wyjazd wakacyjny dla młodzieży, a osoby niepełnosprawne otrzymają nowy sprzęt rehabilitacyjny.

Sport, kultura, a może pomoc osobom bezdomnym. To my decydujmy, na co przeznaczymy swój 1%.

Jak przekazać 1%?

 1. Wybierz organizację z naszego miasta, której chcesz przekazać 1%,
 2. Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym, (lista organizacji z terenu Tomaszowa poniżej)
 3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

 

Bezpłatna pomoc w rozliczeniu deklaracji

Z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, już od 17 lutego 2016 roku w każdą środę do końca okresu rozliczeniowego w Urzędzie Miasta (ul. POW 10/16, główny budynek, parter, pokój nr 7), w godzinach 15.00 – 17.00, trwają dyżury księgowych z lokalnych organizacji pozarządowych, które pomagają wypełnić roczne zeznanie podatkowe i umożliwiają dokonanie wyboru celu, na który chcecie przekazać swój 1%.

 

WYKAZ MIEJSKICH I POWIATOWYCH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 • „Ex Litteris Libertas”, KRS 0000305252

Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, promocja i organizacja wolontariatu, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Fundacja „Dar Serc”, KRS 0000104323

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 •  Fundacja „N.S.J. – Rodzina”, KRS 0000323481

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

 

 • Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, KRS 0000412793

Obszary działalności:sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, KRS 0000216062

Obszary działalności: działalność wspierająca w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia,  działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Liga Morska i Rzeczna, KRS 0000117542 (cel szczegółowy: Oddział Tomaszów Mazowiecki)

Obszary działalności: kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego jako jednej z podstaw bytu narodowego, kształtowania w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli i znaczenia szeroko rozumianej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska, formowanie wzorów pożądanych osobowości jako jedno z zadań edukacji morskiej, działanie na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej, propagowanie tradycji polskiej marynarki wojennej i handlowej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wód polskich, współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska morskiego i wodnego.

 

 • Liga Obrony Kraju, KRS 0000086818 (cel szczegółowy: BŁZW – Koło Tomaszów Mazowiecki)

Obszary działalności: przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne, prowadzone placówki dla bezrobotnych.

 

 • Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „Odnowa”, KRS 0000222974

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, promocja wolontariatu, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni, KRS 0000128554

Obszary działalności: działalność charytatywna,pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, muzyka, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, ratownictwo i ochrona ludności.

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łaznowie, KRS 0000225719

Obszary działalności: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ratownictwo i ochrona ludności, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Polski Związek Filatelistów, KRS 0000201405 (cel szczegółowy: Koło Miejskie w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszar działalności: stwarzanie warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych zamiłowań, w tym kolekcjonerskich, promowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą, chronienie członków przed działaniami na ich szkodę w zakresie kolekcjonerstwa, doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa, popularyzowanie, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków, reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym.

 

 • Polski Czerwony Krzyż, KRS 0000225587 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Maz.)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, KRS 0000051170 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, KRS 0000087884 (cel szczegółowy: Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, KRS 0000159203 (cel szczegółowy: Oddział Miejsko – Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim lub Koło Miejskie nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia.

 

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS 0000083356 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie, udzielanie bezpośredniej pomocy, organizacja lokalnej rehabilitacji fizycznej, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej.

 

 • Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, KRS 0000187206 (cel szczegółowy: Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność Społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Stowarzyszenie „Mój Tomaszów”, KRS 0000173829

Obszary działalności: nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna.

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Mieć Szansę” w Lubochni, KRS 0000269598

Obszary działalności: działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, KRS 0000287668

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek, KRS 0000246090

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia.

 

 •  Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne, KRS 0000219583

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, KRS 0000069581 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym, organizowanie zatrudnienia.

 

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000214510

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, ochrona zdrowia, ochrona praw, nauka, kultura, ekologia, działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, tożsamość, tradycja narodowa, sport, turystyka, wypoczynek, bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim, KRS 0000070110

Obszary działalności: przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych – działalność wspierająca, bezpieczeństwo publiczne.

 

 • Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, KRS 0000279928 (cel szczegółowy: Koło w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

 

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, KRS 0000283814 (cel szczegółowy: „Komenda Hufca w Tomaszowie Mazowieckim”)

Obszary działalności: ochrona zdrowia, nauka, kultura, ekologia, sport, turystyka, wypoczynek.

 

 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, KRS 0000141267 (cel szczegółowy: Koło nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim)

Obszary działalności: działalność proobronna, socjalno-zdrowotna, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 
Źródło: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz portal www.bazy.ngo.pl
Urząd Miasta w Tomaszowie Maz


 

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa