Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

28 maja odbędą się obrady L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.

28 maja odbędą się obrady L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
22 maja
20:23 2014

Prządek obrad L sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zwołanej na dzień 28 maja 2014 roku (środa) o godz. 11.00 w sali obrad (nr 22) Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przy ul. POW 10/16 został zmieniony autopoprawką. Sesja rozpocznie się z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok.

  • przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2013 rok;
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok;
  • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

  • stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium;
  • przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 2/4.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mireckiego i ul. Nowy Port.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobów komunalnych prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 93.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014” za lata 2011 – 2013.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
14. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i wnioski radnych.
16. Korespondencja i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu