Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Tomaszowie

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Tomaszowie
Styczeń 30
17:55 2017

Od 15 lutego będzie można złożyć wniosek o przyjęcie  do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji, ale ich rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 do 7 lutego.

Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:
– Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1,  ul. J.U. Niemcewicza 50/56,
– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,  ul. Wiejska 29/31,
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, Leona Witolda May’a 11/13,
– Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym nr 6,  ul. Juliusza Słowackiego 32/42,
– Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 8, ul. Gminna 5/9.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie biorą udziału w rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018. Rodzice lub prawni opiekunowie są jednak zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Taki dokument można złożyć od 1 do 7 lutego.

Druki deklaracji oraz wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne są w przedszkolach i w n/w szkołach podstawowych, w których będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

Lp.

 

Faza rekrutacji

 

Termin w  postępowaniu

rekrutacyjnym

 

 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

od 1 lutego 2017 r.

do 7 lutego 2017 r.

 

2

Składanie wniosku o przyjęcie  do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz                           z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 15 lutego 2017 r.

do 1 marca 2017 r.

 

od  27 marca 2017 r.

do 3 kwietnia 2017 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

do 7 marca 2017 r.

 

do 7 kwietnia 2017 r.

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

16  marca 2017 r.

 

12  kwietnia  2017 r.

 

5

Potwierdzenie przez  rodzica  ( prawnego opiekuna )  kandydata woli przyjęcia  w postaci  pisemnego oświadczenia.

 

 

od 16 marca  2017 r.

do 22 marca 2017 r.

 

od 12  kwietnia 2017 r.

do 18  kwietnia 2017 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                        i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

24 marca 2017 r.

 

19  kwietnia 2017 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 )

Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na  terenie Gminy – Miasto Tomaszowów Mazowiecki niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata opieką zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę n/w kryteria, określone przez organ prowadzący ( Uchwała Nr XL/358/2017  Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r. sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę  – Miasto Tomaszów Mazowiecki ).

 

 

Lp.

 

 

Kryteria

 

 

Liczba punktów

 

1

 

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym                 w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

 

22

 

2

Oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.  

14

 

3

 

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny                     lub nadzorem kuratorskim.

 

10

 

4

 

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych   w szkołach podstawowych.

 

10

 

5

 

 Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

7

 

Zobacz również

Skomentuj

Archiwa