Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Największa tego typu inwestycja w regionie zakończona! Tomaszowska oczyszczalnia ścieków zmodernizowana

26 kwietnia
17:17 2016

Zakończyła się realizacja Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”, którego Beneficjentem jest Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków przed modernizacją

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków przed modernizacją

Tomaszowska oczyszczalnia ścieków po modernizacji

Całkowity koszt największej w regionie inwestycji, wyniósł ponad 208 mln złotych, w tym kwota finansowego wsparcia ze środków unijnych to ponad 101 mln złotych.

film 3 oczyszczalnia.00_00_17_01.Still001

 

Przed rozpoczęciem Projektu dostęp do kanalizacji miało niecałe 75% mieszkańców a nieczystości przenikające do gleby z nieszczelnych  szamb przyczyniały się do degradacji środowiska wpływając negatywnie na sąsiadujące z aglomeracją tomaszowską unikatowe przyrodniczo obszary.

 film 3 oczyszczalnia.00_09_27_11.Still016

 

Zrealizowany  projekt  umiejscowiony jest w szczególnym dla ekosystemu terenie,  poprzecinanym gęstą siecią rzeczną, otoczony lasami  Puszczy Pilickiej i  sąsiaduje z obszarami chronionymi Natura 2000 jak Łąki Ciebłowickie czy też unikalny rezerwat przyrody Niebieskie Źródła.

 

Realizacja projektu zwiększy liczbę mieszkańców z dostępem do kanalizacji o ponad 15 500 osób tj. do 95 % a około 2300 szamb zostanie zlikwidowanych.

W ramach Projektu przeprowadzono kompleksową rozbudowę i modernizację systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie aglomeracji tomaszowskiej.

Najważniejsze z zakończonych inwestycji to:

  • Budowa nowej sieci kanalizacyjnej o długości ok. 102 km;
  • Modernizacja istniejącej sieci sanitarnej o długości ok. 19 km;
  • Wymiana kolektora tłocznego  i budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z całkowitym rozwiązaniem problemów gospodarki osadowej.

film 3 oczyszczalnia.00_07_25_09.Still011

film 3 oczyszczalnia.00_07_30_24.Still012

W zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zastosowano nowatorskie w skali kraju  rozwiązania, wszystkimi procesami technologicznymi zachodzącymi w reaktorach biologicznych steruje inteligentny układ nadrzędny, który dobiera optymalne czasy procesów chemicznych, dozuje ilości tlenu i koagulantów optymalizując osiągane efekty.

film 3 oczyszczalnia.00_06_17_17.Still007

Zrealizowany Projekt to skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków i wód opadowych dla aglomeracji tomaszowskiej, który umożliwi spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska a także uniknięcia  naliczania  kar za przekroczenie norm  , które wpływałyby w sposób znaczący na wzrost opłat za odprowadzanie nieczystości.

Inwestycja  pozwoli na osiągniecie wymiernych korzyści ekologicznych a ich  pozytywne  dla regionu  skutki odczuwane będą przez kolejne dziesięciolecia.

film 3 oczyszczalnia.00_06_07_15.Still005

 

Pozostałe korzystne efekty Projektu to m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej  i wartości terenów

film 3 oczyszczalnia.00_07_59_00.Still013

 

Pełne wykorzystanie potencjału projektu to także sprawdzian dla zachowań proekologicznych tomaszowskiej społeczności i chęci mieszkańców do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

kropelkizgwik

 

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej od kilkunastu miesięcy konsekwentnie prowadzi szereg działań promujących efekt ekologiczny, edukuje w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz informuje o systemach ulg i preferencji, jakie Zakład przygotował dla wszystkich,  którzy zechcą się przyłączyć do kanalizacji.

Nie czekaj! Przyłącz się do kanalizacji

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej od kilkunastu miesięcy konsekwentnie prowadzi szereg działań promujących efekt ekologiczny, edukuje w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony wód przed zanieczyszczeniami oraz informuje o systemach ulg i preferencji, jakie Zakład przygotował dla wszystkich, którzy zechcą się przyłączyć do kanalizacji.

Mieszkańcy aglomeracji otrzymują bezpłatne warunki techniczne, mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego. Aktualnie Spółka pracuje nad drugą edycją programu dofinansowującego z WFOiGW budowę przyłączy. Ukończenie w terminie budowy nie jest jeszcze gwarancją na zatrzymanie unijnej dotacji. Do pełnego sukcesu potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców. Czas na osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego mamy tylko do września 2016 roku.

film 3 oczyszczalnia.00_09_31_23.Still017

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


 

 

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu