Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Recepta? Nie musisz korzystać z wizyty! Przypominamy, jak się leczyć

Recepta? Nie musisz korzystać z wizyty! Przypominamy, jak się leczyć
13 marca
17:31 2015

Pakiet kolejkowy oraz nowelizacje dotychczasowych aktów prawnych wprowadziły istotne zmiany w zasadach leczenia, o których należy przypomnieć zarówno pacjentom jak i lekarzom, oraz rejestratorkom medycznym – tu czasem nieznajomość przepisów szkodzi pacjentom i wizerunkowi samych poradni i szpitali. Poniżej znajdą Państwo zasady korzystania z leczenia, które obowiązują wszystkie placówki, które mają kontrakt z NFZ.

Od 1 stycznia 2015 r. w artykule 41 ustawy, po zapisie, iż lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, dodano nowy, który stanowi, że:

 

Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 

Recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

 

 • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;

 

 • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

 

Upoważnienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Recepty

 

Ponadto przypominamy, że od 5 X 2014 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Dotąd lekarz mógł wypisać pacjentowi leki maksymalnie na 90 dni, teraz nawet na okres do 360 dni.

Lekarz może wypisać od ręki do 12 recept na następujące po sobie okresy, które nie przekraczają łącznie 360 dni stosowania. Na jednej recepcie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, lekarz nie może przepisać leku na więcej niż na 4 miesiące (120 dni) stosowania.

Na środki antykoncepcyjne lekarz może wystawić do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie 6 miesięcy przyjmowania środków.

Powyższe zmiany dotyczą leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ( np. rozmaite rodzaje mleka dla dzieci, o które często pytają rodzice)  oraz wyrobów medycznych.

Uwaga! O ilości przepisanego leku i okresie stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  decyduje zawsze lekarz prowadzący leczenie.

Przypominamy również, że warunkiem koniecznym przy wystawianiu recept na leki refundowane przez lekarza POZ jest w każdym przypadku, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, udokumentowane rozpoznanie schorzenia – ustalone samodzielnie lub przez innych lekarzy specjalistów – także lekarzy, u których pacjent leczy się prywatnie.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej. Zaświadczenie od lekarza z poradni specjalistycznej jest niezbędne tylko w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem i stałą opieką poradni specjalistycznej wymaga okresowego monitorowania, zmiany lub korekty leczenia lub gdy lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowania leków specjalistycznych.

Zwolnienie lekarskie? Może wystawić je każdy lekarz!

 

O wypisaniu pacjentowi zwolnienia lekarskiego decyduje lekarz po zbadaniu pacjenta, lekarz ma obowiązek wystawienia zwolnienia na odpowiednim druku.

 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich „zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Przy wystawianiu ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby należy brać pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.

 

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.
Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta: „bezprawne jest odsyłanie pacjentów bądź ich bliskich do lekarzy rodzinnych. Sytuacja ta dotyczy zarówno udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, na izbie przyjęć czy też w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Wszyscy pacjenci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji i uważają, że ich prawa zostały naruszone, powinni skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii – 800 190 590 czynnej pn. – pt. w godz. 9:00 – 21:00. Dyżurujący pracownicy udzielają informacji jak w danej sytuacji należy postąpić oraz wskazują przysługujące pacjentowi środki prawne”.

 

Pacjenci mogą złożyć także skargę do NFZ,  np. jeżeli pacjent powinien otrzymać zaświadczenie o niezdolności do pracy (bo tak uznał lekarz), ale lekarz skierował go po zwolnienie lekarskie np. do lekarza POZ (art. 16 ustawy – zaświadczenie o niezdolności do pracy przysługuje pacjentowi bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego). Natomiast nie rozpatrujemy skargi pacjentów, jeśli lekarz odmawia wystawienia zwolnienia, bo nie widzi uzasadnienia medycznego wystawienia zwolnienia (skarga wówczas powinna być skierowana do ZUS).

 

Wizyta bez kolejki i bez skierowania – szczególne uprawnienia

 

Do Łódzkiego OW NFZ coraz częściej docierają sygnały od kombatantów i inwalidów wojennych o nierespektowaniu ich szczególnych praw do leczenia. Ponieważ dotyczy to przeważnie seniorów systematycznie informujemy i upominamy placówki medyczne o konieczności szanowania ważnego prawa tej grupy pacjentów. Przypominamy:

 

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

mają prawo do świadczeń, w szczególność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. wizyty u specjalisty) i świadczeń szpitalnych poza kolejnością w dniu zgłoszenia.  Jeżeli wizyta (czy świadczenie szpitalne) w dniu zgłoszenia nie jest  możliwa, powinna zostać umówiona w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Informacja o wyżej wymienionych uprawnieniach powinna być umieszczona w miejscach rejestracji pacjentów, w poradniach POZ oraz w aptekach.

Przypominamy także, że niżej wymienione grupy pacjentów mogą korzystać z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

ŁOW NFZ

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu