Tomaszów Mazowiecki

Aktualności

Tomaszów otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES”

Tomaszów otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES”
26 lutego
14:55 2019

Kolejne środki płyną do naszego miasta. Tomaszów znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na realizacje zadania „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.  Co kryje się pod tą nazwą?

PLac Kościuszki Tomaszów Mazowiecki

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło w lipcu 2017 roku konkurs dotacji pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dotyczący wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania i wdrażania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w miastach jako szansy na rozwój społeczno – gospodarczy, w szczególności stymulowania przedsiębiorczości oraz aktywnego włączania obywateli w kreowanie zmian w miastach.

Konkurs składał się z II etapów. Pierwszy etap zakładał złożenie fiszki projektowej zawierającej wstępną koncepcję projektu. Do dnia 24 listopada 2017 roku do Ministerstwa wpłynęło 109 fiszek projektowych, z których 108 zostało  ocenionych pozytywnie pod względem formalnym jak i merytorycznym. Spośród miast, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu, wnioski złożyły 72 miasta, z czego do oceny merytorycznej skierowano 69 wniosków.

Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej 19 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 25 projektom w podziale na trzy kategorie miast: 2 miasta duże (12 wniosków); 15 miast średnich (40 wniosków); 8 miast małych (17 wniosków).

Nasz wniosek znalazł się wśród 15 miast średnich, które otrzymały dofinansowanie na realizację wskazanego zadania. Warto podkreślić, że na liście rankingowej dla miast średnich znaleźliśmy się na 3 miejscu pod względem przyznanych punków (na 40 zgłoszonych projektów).

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Opracowanie „Planu rozwoju rozwiązań Smart City w Tomaszowie Mazowieckim” jako spójnej strategii inteligentnego rozwoju wraz z Planem działań dot. planu wdrożeń strategii HSC.
  2. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy partycypacji społecznej (z narzędziami crowdsourcing’owymi) oraz modułem na urządzenia mobilne dla mieszkańców.
  3. Wykonanie analizy możliwości wdrożenia, opracowanie Studium Wykonania Inwestycji (SWI), opracowanie dokumentacji technicznej oraz wdrożenie „Systemu monitorowania ruchu na 5 głównych arteriach miejskich” (natężenie ruchu na 5 wybranych skrzyżowaniach). Dane pozwolą na opracowanie modelu ruchu w mieście. (Analiza rozwiązań dot. natężenia ruchu na 5 skrzyżowaniach).
  4. Opracowanie modułu aplikacji do prezentacji aktualnych danych o natężeniu ruchu, które będą korelowane z poziomem zanieczyszczenia powietrza (PM 2,5, PM 10, gazy szkodliwe) i hałasu oraz prezentowane w module na urządzenia mobilne, www i w ramach paneli instalowanych w jednostkach podległych (urzędzie, szkołach).
  5. Pilotażowe wdrożenie „Systemu monitorowania wagi pojazdów ciężarowych” na jednej z głównych arterii miejskich
  6. Opracowanie koncepcji i Studium Wykonalności Inwestycji oraz dokumentacji technicznej dla inteligentnego monitoringu miejskiego, opartego o zaawansowane moduły analityczne oraz pozwalającego na wykrywanie skatalogowanych zagrożeń.
  7. Opracowanie dokumentacji technicznej dla aplikacji udostępniającej Straży Miejskiej i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez Miasto sieci 44 czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza, w tym systemu pozwalającego na monitorowanie i analizowanie jak największej ilości wskaźników (podstawowych oraz pomocniczych).
  8. Pilotażowe uruchomienie aplikacji udostępniającej Straży Miejskiej (SM) i mieszkańcom dane z zainstalowanych przez Miasto sieci czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
  9. Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie raportu wraz ze Studium Wykonalności Inwestycji dot. punktów zagrożeń i przygotowanie koncepcji czujników mierzących ryzyko powodziowe dla przepływających przez Miasto 5 rzek. Wyniki pomiarów będą dostępne dla Straży Miejskiej i mieszkańców w ramach  opracowanej aplikacji i modułu na urządzenia mobilne – aktualne dane udostępniane z Platformy crowdsourcingowej.

Dodatkowo odbywać się będą spotkania oraz działania informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców miasta z zakresu Human Smart Cities, działań ekologicznych oraz współpracy mieszkańców z władzami miasta w celu wypracowania wspólnych rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. Działania te dostosowane będą do poszczególnych grup społecznych. Objęci nimi zostaną także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele jak i NGO działające na terenie naszego miasta. Prowadzone będą też akcje i konkursy mające na celu promowanie ekologii.

Kwoty założone w projekcie:

Wartość zadania brutto: 1.605.803,37 zł

Wartość zadania netto: 1.328.993,66 zł

Kwota wnioskowanej dotacji: 1.191.108,44 zł.

Niebawem poznamy dokładną kwotę dotacji, którą otrzymaliśmy.

 


Źródło UM w Tomaszowie Maz.

Skomentuj

Jakość powietrza w Tomaszowie

Archiwa

Ułatwienia dostępu